عناصر دعوی:

عناصر دعوی

این عناصر عبارتند از:

الف.اطراف دعوی: خواهان /مدعی:شخصی است که ادعای حقی علیه غیر مـیکنـد.

حال خواهان امکان دارد شخصی حقیقی یا حقوقی بوده
و بیش از یک یـا چنـد نفـر باشـد.

خوانده /مدعی علیه: که علیه او ادعای حقی شده نیز امکان دارد شخص حقیقی یـا حقـوقی

بوده و بیش از یک نفر باشد.

ب. موضوع دعوی: که همان حق مورد نزاع بوده و در دادرسی مدنی منظور از موضوع

دعوی مجموع ادعاهای خواهان و خوانده است. بهطور
مثال اگر خواستهی خواهـان اثبـات

وجود حق ارتفاق در ملک متعلق بـه غیـر باشـد، موضـوع
دعـوی جمـع ادعـای خواهـان و

خوانده در مورد وجود حق ارتفاق میباشد.

ج. سبب یا اسباب وجود حق: مادهی 140قانون مـدنی اسـباب تملـک را احصـا کـرده

است. این ماده مقرر میدارد: تملک حاصل میشود: 1ـ به احیای اراضی مـوات و حیـازت

اشیای مباحه؛ 2ـ به وسیلهی عقود و تعهدات؛ 3ـ به
وسیلهی اخذ به شفعه؛ 4ـ به ارث.

در این ماده مراد از تملک، تنها مالکیت نیست بلکه
حق میباشد. بـر مـوارد یادشـده در

این ماده باید الزامات غیرقراردادی یا مسئولیتهای
قهری و حقـوقی را کـه منشـأ ایجـاد آن

قانون است، افزود. بنابراین شخصی که ادعای حقی میکند و مدعی است شخص دیگـری حق او را مورد تضییع و

انکار قرار داده، باید اسباب ایجاد حق خود را در دعوی بیان کنـد.

(در صورت نیاز به تنظیم دادخواست و یا شکواییه حقوقی با ما تماس بگیرید. تیم حقوقی ما زیر نظر وکلای با تجربه و با حداقل هزینه دادخواست و یا شکواییه مورد نظر شما را تنظیم و برایتان ارسال می دارد.)

گروه حقوقی امانت 

عناصر دعوی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *