امور ثتبی

امروزه برای تاسیس هر شرکت و شروع هر تجارت و کار جدیدی ثبت شرکت و برند مورد نظر و لوگوی مناسب جز ملزومات می باشد. تیم حقوقی ما پس از شنیدن توضیحات شما، قراردادی را به صورت “حضوری” در دفترخانه اسناد رسمی با شما تنظیم می نماید و پس از اخذ مدارک مورد نیاز از شما ، شروع به پیگیری امور ثبتی از طرف شما خواهد نمود.

هزینه ثبت شرکت و برند بین600 تا 750 هزار تومان و هزینه ثبت لوگو بین 700 تا 800 هزار تومان می باشد.